Vedtægter for Taulov BMX

 

§1. Navn og hjemsted

Foreningen hedder TSIF BMX, i daglig tale "Taulov BMX" og har hjemsted i Fredericia kommune. Foreningen er stiftet den 18. juni 1997 og er medlem af Danmarks Cykle Union (Herefter kaldet DCU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen er en del af Taulov Skærbæk IF og derfor underlagt denne hovedforenings love og vedtægter.

§2. Formål

Foreningens formål er at samle BMX interesserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab med mulighed for medindflydelse og medansvar, samt at virke for idrættens fremme, både med hensyn til bredden og eliten.

§3. Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 1½ år og som ikke har restance i en anden klub under DCU. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende og gælder kalenderåret ud.

§5. Fornyelse af medlemskab

Fornyelse af medlemskab sker ved indbetaling af medlemskontingent og DCU licens hvert år.

§6. Kontingent

Medlemskontingentet for aktive og passive medlemmer samt sæsonkontingent for vinter- og sommersæsonen fastsættes på den ordinære generalforsamling. DCU Licens følger den til enhver tid gældende pris sat af DCU. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7. Restance

Kontingent skal være betalt inden den af bestyrelsen fastsatte forfaldsdato. Ved manglende betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste. Klubbens kasserer meddeler til DCU at medlemmet er i restance. Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af gælden. Indtil restancen er betalt eller der er fundet en betalingsordning, er det ikke muligt for medlemmet at skifte til en anden klub under DCU.

§8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. En udelukkelse kan kun være tidsbegrænset til max. sæsonens afslutning, hvor en eksklusion er permanent. I begge tilfælde kan dette kun ske hvis der er flertal i bestyrelsen.
I sager om eksklusion kan medlemmet fremsætte krav om, at sagen tages op på førstkommende ordinære generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver simpelt stemmeflertal.

§9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, samt forældre/værger til medlemmer under 15 år, som har et gyldigt klubmedlemsskab og som ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem tæller med én stemme.

Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab kan udleveres til alle medlemmer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelse i flg. § 13.
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen i flg. § 13.
  9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.
  10. Eventuelt.§11. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. §17 og § 18. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, eller med fuldmagt.
Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer der er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance, samt forældre/værge til medlemmer. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens aktive medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13. Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer og 3 menige medlemmer. I lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen skal tilstræbe at der ikke sker udskiftning af både formand og kasserer på samme generalforsamling. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse er valgt for en 2-årig periode. 1. suppleanten vælges i ulige år og 2. suppleanten vælges i lige år.

§14. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.

§15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er. 1. oktober til 30.september.
Bestyrelsen skal senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til bilagskontrollanten. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

§16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant og en bilagskontrollant - suppleant - jvf. §10.
Bilagskontrollanten skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Til denne afgørelse er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
Sammenslutning med andre foreninger, eksklusion eller udmeldelse af TSIF hovedforeningen er ikke at betragte som opløsning.

 

Optaget i TSIF på ekstraordinær generalforsamling den 11. august 1997.
Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2007 samt på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2011 og på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2013. Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling 1. marts 2018.

Yderligere information